Premier Standings
Group A
 1. Al Riyadi 4-0 
 2. Al Jubaiha 3-2 
 3. Al Ashrafia 2-1 
 4. Kofer Rakeb 1-2 
 5. Al Ashrafiyah 0-2 
 6. Shabab Bushra 0-3 
Group B
 1. Orthodox 5-0 
 2. Al Wihdat 5-1 
 3. Beit Eads 3-3 
 4. Nashama 2-3 
 5. Kafar Awan 1-4 
 6. Deer Abi Sa'ed 0-5 
Group C
 1. Jazira 3-0 
 2. Kofer Yoba 3-1 
 3. Ghazat Hash. 2-3 
 4. Bushra 0-2 
 5. The Tree 0-3 
Group D
 1. Al Ahli 3-0 
 2. Star Jordan 3-1 
 3. Anjarah 2-2 
 4. Kafr Water 1-3 
 5. Jdeta 0-2